Date Model Control unit address (e.g. 01) Diagnostic procedure
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test - throttle actuator
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test - injector 1-4 (N30;N31;N32;N33)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test - fuel pump: control unit (J538)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test - Starter control (J906)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of radiator fan control unit (J293)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of engine temperature sensor - outlet from radiator (G83)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of fuel temperature sensor (G81)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of engine temperature sensor (G62)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of intake air temperature sensor (G42)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of filling and atmospheric pressure sensor (G31)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Activation - fuel pump (G6)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of gas pedal position sensor 1;2 (G79); (G185)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test - clutch pedal: Position sensor (G476)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Test of pedal switches (cruise control)
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Basic settings - adaptation - Test: throttle valve
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Creation of readiness
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Automatic test procedure
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Deletion of statistics memory - Start-stop
12.10.2022 Golf/Jetta 7 (MQB/PQ37) 2013 -> 01 - Engine Start/stop - activation/deactivation
12.10.2022 Crafter (SY) 2016 -> 01 - Engine Test - additive pump SCR AD-Blue (V437)