Warunki Handlowe

Niniejsze 2arunki regulują stosunki między Sprzedawcą – spółką ... i Kupującym.

 

Sprzedawca

AutoComSoft s.r.o.
Na Petřinách 313/88
Praha 6
162 00
Regon: 27433633

Wpisana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, w dziale C, nr wpisu 11226

 

Kupujący


konsument, firma, instytucja państwowa

Zamówienia towarów
Towary można zamawiać w następujący sposób:
– ustnie (osobiście, telefonicznie)
– na piśmie (faksem, pocztą, e-mailem)
– w sklepie internetowym

Zamówienie elektroniczne powinno zawierać wszystkie niezbędne dane:
Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich danych i wymogów zawartych w formularzu.

Warunki płatności
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym  towarów
– płatność z góry przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej
– płatność za pobraniem przy odbiorze towaru dostarczonego za pośrednictwem usługi transportowej
– płatność kartą w przypadku wersji elektronicznej. Jeżeli zostanie wybrana opcja „wysyłka gratis” w przypadku dostawy za pośrednictwem poczty lub firmy PPL, opłata za przewóz zostanie automatycznie wliczona do kosztów pobrania wraz z towarem.


ceny są umowne


Prawo do odstąpienia od umowy


Konsument, który zakupił towary w inny sposób niż osobiście, i towar został mu doręczony przez jakąkolwiek usługę transportową, zgodnie z kodeksem cywilnym ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od odbioru towaru. Aby odstąpić od umowy, należy powiadomić dostawcę o odstąpieniu na piśmie i następnie wysłać dostawcy kompletny towar w nieuszkodzonym opakowaniu, bez jakichkolwiek oznak użytkowania, najlepiej nierozpakowany.

Ochrona danych

Wypełniając formularz rejestracyjny lub wiążące zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący udziela Sprzedawcy zgodę na gromadzenie i archiwizowanie danych osobowych Kupującego i danych dotyczących jego zakupów. Nasza firma przestrzega ustawę o ochronie danych osobowych, nie przekazujemy żadnych informacji osobom trzecim i nie wysyłamy żadnych informacji marketingowych na e-mail klienta, dopóki klient nie aktywuje usługi przesyłania newslettera e-mailem. Zob. ochrona danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

 

Wysyłając zamówienie elektroniczne Kupujący akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia Warunków Handlowych w wersji obowiązującej w dniu wysłania zamówienia, jak również obowiązującą cenę zamówionych towarów, w tym opłaty za wysyłkę lub pakowanie, jeżeli w konkretnym przypadku nie uzgodniono wyraźnie inaczej. Wysłane przez Kupującego zamówienie jest nieodwołalnie wiążące.

Strony w rozumieniu post. § 262 ustęp 1 Kodeksu handlowego wyraźnie uzgodniły, że o ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w warunkach, ich prawa i obowiązki podlegają kodeksowi handlowemu, w szczególności jego post. § 409 i nast.

 

Regulamin Reklamacji

 

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej przy konfigurowaniu lub wykrywaniu przyczyny problemu, skontaktuj się z nami pod podanymi numerami telefonów.

Jeśli towary zostały dostarczone za pośrednictwem usługi wysyłkowej lub poczty, prosimy o przesłanie produktu z powrotem na nasz adres i oznaczenie przesyłki wyrazem „REKLAMACJA”. Należy również dołączyć dokument, w którym zostaną podane następujące dane: Imię i nazwisko, adres odbiorcy, kontakt i opis usterki. Po otrzymaniu przesyłki produkt zostanie przekazany do działu reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli towary zostały odebrane osobiście, wadliwy produkt należy wysłać na adres dostawcy.

Uwaga: Sposób rozpatrzenia reklamacji reguluje Regulamin Reklamacji dostawcy.

 

 

ANEKS nr 1

do Ogólnych Warunków Handlowych spółki AutoComSoft, s.r.o.

 

 

Do Ogólnych Warunków Handlowych spółki AutoComSoft, s.r.o. zostają włączone następujące postanowienia:

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

§ 14 Ustawy nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej w obowiązującym brzmieniu

 

Klient (osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą) jest uprawniony w przypadku bezskutecznej reklamacji wyrobów i usług złożonej u przedsiębiorcy, zwrócić się do podmiotu rozwiązującego pozasądowo spory konsumenckie, którym w tym przypadku jest Czeska Inspekcja Handlowa, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego (ADR). Wniosek o wszczęcie postępowania można złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.coi.cz. Wniosek powinien być podpisany, jeżeli formularz nie jest wysyłany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub podpisany podpisem elektronicznym. Wniosek o wszczęcie postępowania można również przesłać za pośrednictwem e-maila: adr@coi.cz lub pocztą na adres  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR [Czeska Inspekcja Handlowa, Inspektorat Centralny – wydział ADR], Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. W przypadku zastępowania należy udokumentować pisemne pełnomocnictwo.

Do wniosku należy załączyć wszystkie odpowiednie dokumenty, w szczególności dowód bezskutecznej próby rozwiązania reklamacji u przedsiębiorcy.

 

 

Zgodnie z Ustawą o ewidencji utargów Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia paragonu Kupującemu. Jednocześnie ma wobec administratora podatkowego obowiązek zarejestrowania otrzymanego utargu za pośrednictwem Internetu; w razie awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

 

 

Warunki ochrony danych osobowych

 

I.

Postanowienia podstawowe

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 punkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej: „RODO”) jest spółka AutoComSoft s.r.o. Regon: 27433633 z siedzibą: Na Petřinách 313/88 Praha 6 162 00, dalej zwany: „Administratorem“).

 

Dane kontaktowe administratora: AutoComSoft s.r.o. U Kolejí 16/51 info@pc-autodiagnostika.cz, 602111248

 

Danymi osobowymi są rozumiane wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

 

 

II.

Zasoby i kategoria przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Państwa lub dane osobowe, które Administrator pozyskał na podstawie realizacji Państwa zamówienia.

 

Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

wypełnienie umowy między Państwem i Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest

realizacja Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem i Administratorem; podczas zamówienia wymagane jest podanie danych osobowych, które są konieczne do pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez Administratora.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 RODO.

 

 

IV.

Okres przechowywania danych

 

Administrator przechowuje dane osobowe

przez okres konieczny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem i Administratorem oraz dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

Po wygaśnięciu okresu przechowywania danych, Administrator usunie dane osobowe.

 

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy Administratora)

 

Odbiorcami danych osobowych są osoby:

zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,

zapewniający usługi prowadzenia sklepu internetowego i innych usług w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,

zapewniający świadczenie usług marketingowych.

Administrator zamierza przekazać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego (do kraju poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług transportowych i płatniczych.

 

 

VI.

Pani/Pana prawa

 

Zgodnie z warunkami określonymi w RODO ma

Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,

prawo do poprawienia danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, względnie do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

prawo do usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO i

prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w przypadku, jeżeli uważacie, że Pani/Pana prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 

 

VII.

Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 

Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych.

Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby, które zostały do tego przez niego upoważnione.

 

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 

Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdza Pani/Pan  zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich akceptację w pełnym zakresie.

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle nową wersję tych warunków na adres e-mail, który został podany przez Panią/Pana Administratorowi.

 

 

Niniejsze Warunki wchodzą w życie od dnia 25.05.2018 r.